Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

19 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ 6 weken ter inzage ligt vanaf 19 oktober 2021. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat gedurende dezelfde periode het ontwerpbesluit hogere grenswaarden industrielawaai ter inzage ligt voor de bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b. Dit doen zij op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Plangebied en doel

Aan de noordzijde van de gemeente aan de Hollandsche IJssel is het industrieterrein IJsseldijk (IJsseldijk 345 tot en met IJsseldijk 363) gelegen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Kortland’ behoort het gehele industrieterrein IJsseldijk tot het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidscontour is zowel op grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel als op het grondgebied van het noordelijker gelegen Capelle aan den IJssel gelegen. De huidige begrenzing van het gezoneerde industrieterreinen, en daarmee ook de geluidzone, zijn niet meer actueel. Daarom is een parapluherziening voorbereid.

Hiermee wordt het gezoneerde industrieterrein beperkt tot het terrein waar daadwerkelijk zware bedrijvigheid plaatsvindt, namelijk het perceel waar H&B grondstoffen is gevestigd. Een bijkomend voordeel van het aanpassen van het gezoneerde industrieterrein is dat de ontwikkeling van woningbouwinitiatieven in de omgeving van het industrieterrein hiermee mogelijk worden gemaakt.

Met deze parapluherziening zal de begrenzing van zowel het gezoneerde industrieterrein als de geluidzone overeenkomen met de daadwerkelijke activiteiten op het industrieterrein. Ook in de nieuwe situatie zal de verkleinde geluidzone van het gezoneerde industrieterrein zowel op het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel als op het grondgebied van de ten noorden gelegen gemeente Capelle aan den IJssel komen te liggen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ ligt met ingang van dinsdag 19 oktober 2021 gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerp kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542BPKL.geluidcIJdijk-on01

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het ontwerp alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum.

Vanwege het coronavirus adviseren wij u alleen naar het raadhuis te komen als dit noodzakelijk is. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Door de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein aan te passen, komen de bedrijfswoningen aan de IJsseldijk 359b en IJsseldijk 359c op het bedrijventerrein te liggen en niet meer op het gezoneerde industrieterrein. Dit betekent dat deze woningen door de beoogde wijziging van de begrenzing van het industrieterrein beschermd worden op basis van de Wet geluidhinder. Het aanpassen van de geluidscontour als gevolg van het verkleinen van het gezoneerde industrieterrein zorgt ervoor dat de bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b binnen de geluidzone van het verkleinde industrieterrein komt te liggen. De bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359c zal buiten de geluidzone van het industrieterrein gelegen zijn. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat voor de bestaande bedrijfswoning aan de IJsseldijk 359b niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Er is namelijk een hogere grenswaarde van 52 dB(A) nodig. Omdat geconcludeerd wordt dat redelijkerwijs geen verdere maatregelen mogelijk en/of gewenst zijn, dient door het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel een hogere waarde te worden vastgesteld. Gelet op bovenstaande zijn burgemeester en wethouders op grond van artikel 42, artikel 45 en artikel 110 lid a van de Wet geluidhinder voornemens hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting.

Link naar overheid.nl