Ontwerpbestemmingsplan Groeiplaneet ter inzage

29 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Groeiplaneet gedurende 6 weken ter inzage ligt vanaf 30 maart. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Plangebied en doel

Op de locatie gelegen tussen de Populierenlaan/Fresia en de watergang langs de Roos en Orchidee bereiden Blick op Onderwijs, Synerkri, KindeRdam en Gemeente Krimpen aan den IJssel de nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet met kinderdagverblijf en sportzaal De Populier voor. De nieuwbouw in één multifunctioneel gebouw vervangt de op de locatie aanwezige oude sportzaal. Voor deze nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Groeiplaneet ligt met ingang van woensdag 30 maart gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPLGGroeiplaneet-on01 en op www.krimpenaandenijssel.nl/Populierenlaan.

De stukken kunt u ook inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het ontwerpbestemmingsplan alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl. In uw e-mail aangeven dat het om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Groeiplaneet gaat.

 Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan op 19 april

Op 19 april houden de gemeente, adviesbureau Rho en de overige bij het project betrokken partijen van 19.00 tot en met 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de verenigingsruimte van sportzaal De Populier, Populierenlaan 1 over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen.