Ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid ter inzage

3 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid 6 weken ter inzage ligt vanaf 21 april. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat gedurende dezelfde periode het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai met de bijbehorende stukken ter inzage ligt voor de woningen, die in dit bestemmingsplan zijn gelegen. Dit doen zij op grond van artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Plangebied en doel

De gemeente en woningcorporatie QuaWonen willen het gebied tussen Waardzicht, Raadhuisplein, Boerhaavelaan en Nieuwe Tiendweg aanpakken. Dit gebied noemen we Centrum-Zuid. We willen alle gebouwen slopen en vervangen door nieuwe woningen. In de nieuwe situatie komen er in totaal maximaal 280 woningen verdeeld over 6 appartementengebouwen. De gebouwen bestaan uit verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent met 10 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 of 6 bouwlagen. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid ligt met ingang van woensdag 21 april gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPKLCentrumzuid-on01 en op www.krimpenaandenijssel.nl/centrum-zuid.

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het ontwerpbestemmingsplan alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum. Vanwege het coronavirus adviseren wij u alleen naar het raadhuis te komen als dit noodzakelijk is. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Aanmelden voor een digitale inloopbijeenkomst op 19 mei

Op woensdag 19 mei houden QuaWonen, de gemeente en adviesbureau Rho van 19.30 tot en met 21.00 uur een digitale inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U meldt zich aan door op uiterlijk 17 mei een e-mail te sturen naar inloopavond@rho.nl.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum-Zuid maakt de nieuwbouw van maximaal 280  woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen worden gebouwd binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg,  Boerhaavelaan en Raadhuisplein. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg en Boerhaavelaan van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 54 dB door verkeer op de C.G. Roosweg, 60 dB door verkeer op de Nieuwe Tiendweg en 57 dB door verkeer op de Boerhaavelaan. Het onderzoek wijst uit dat geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze wegen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders nemen zich voor om hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan Centrum-Zuid. Dit doen zijn op basis van de bovenstaande overwegingen en op grond van artikel 83 lid 2 en 110a van de Wet Geluidhinder.