Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (WABO)

24 september 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : het brandveilig gebruik voor het plaatsen van tijdelijke noodlokalen

Locatie            : Una-Corda 34 te Krimpen aan den IJssel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. Deze zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur). Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.