Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure: Hollandsche IJsselkering

7 mei 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het aanbrengen van een veiligheidslijn langs het inspectiepad op de bovenstroomse keringschuif op de

Locatie: Hollandsche IJsselkering

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.