Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

1 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : Brandveilig gebruik
Locatie            : Krimpenerbosweg 4 te Krimpen aan den IJssel

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

24-1-2022 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Krimpen aan den IJssel, 31-1-2022.

namens burgemeester en wethouders

Mr. drs. A.E. Bosker

directeur Ruimte.