Omgevingsvergunning en hogere grenswaarden besluit Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning)

21 september 2021

Omgevingsvergunning en hogere grenswaarden besluit

Locatie:  Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning).

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning en een hogere waarden besluit is verleend voor:

  • het realiseren van een winkel op het perceel Noorderstraat 23a en een woning op het perceel Kortlandstraat 36 te Krimpen aan den IJssel.

(datum besluit: 7 september 2021, verzenddatum besluit: 17 september 2021).

Dit project is ter vervanging van de bestaande winkel en woning.

Toelichting

Het project betreft de realisatie van een winkel met bovenwoning op het perceel Noorderstraat 23a (winkel) en Kortlandstraat 36 (woning) te Krimpen aan den IJssel.

De bestaande winkel en naastgelegen woning op het perceel Noorderstraat 23a /Kortlandstraat 36 worden gesloopt.

Het project valt onder de categorieën waarvoor de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo. Bij de ontwerp omgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

Hogere grenswaarden besluit

De omgevingsvergunning maakt de ontwikkeling van Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning) mogelijk.

Het plan wordt gebouwd binnen de geluidzones C.G. Roosweg en Noorderstraat. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Noorderstraat hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 59 dB, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.

Het onderzoek wijst uit dat op dit moment (nog) geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze wegen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben derhalve de hogere waarden vastgesteld voor de geluidsbelasting. Dit is gedaan op basis van de bovenstaande overwegingen en op grond van artikel 83 lid 2 en 110a van de Wet Geluidhinder.

Beroep

Tegen deze beschikking staat op grond van artikel 7: lid 1 onder d van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep open op de rechtbank afdeling bestuursrecht. Een beroepschrift dient op grond van artikel 8:1 en artikel 6:7 en verder van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam. Het besluit ligt ter inzage op het raadhuis. Het besluit treedt op grond van artikel 6:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking  met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, dan kunt u terecht telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180. 

Informatie

De kennisgeving, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere grenswaardenbesluit zijn digitaal raadpleegbaar via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0542.PBKLNoord23aKort36-va01

Deze kennisgeving is tevens gepubliceerd:

  • In de Staatscourant en in het Gemeenteblad:

https://www.officielebekendmakingen.nl/

  • Op de gemeentelijke website”

https://www.krimpenaandenijssel.nl

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien dan kunt u terecht telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180. 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel