Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit inzake de uitvoering van beschermd wonen 2022

7 februari 2022

Artikel 2 Mandaat, machtiging en volmacht

 1. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
 2. het uitvoeren van het onderzoek en het verzamelen en verwerken van informatie, bedoeld in artikel 2.3.2 van de wet;
 3. het vaststellen van de identiteit in het kader van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.4 van de wet;
 4. het beslissen op een aanvraag tot beschermd wonen van een ingezetene van Nederland als bedoeld in artikel 2.3.5 van de wet;
 5. het uitvoeren van periodiek onderzoek en het herzien of intrekken van een besluit als bedoeld in artikel 2.3.9 en 2.3.10 van de wet;
 6. het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in artikelen 5.1.1 en 5.2.1 van de wet;
 7. het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet als bedoeld in artikel 6.1 daarvan;
 8. het beslissen op verzoeken tot betaling van een dwangsom bij niet tijdig beslissen als bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht;
 9. het nemen van de besluiten, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam;
 10. het nemen van verdagingsbesluiten, bedoeld in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht;
 11. het nemen van beslissingen op verzoeken tot het betalen van een dwangsom bij het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift.
 12. Het nemen van een procesbesluit, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel e, Gemeentewet in procedures die betrekking hebben op de taken en bevoegdheden, bedoeld in dit artikel en het in der minne schikken.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam wordt toegestaan voor de uitoefening van de middels dit besluit gemandateerde, gevolmachtigde en gemachtigde bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan medewerkers van de gemeente Rotterdam.