Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

9 februari 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het tijdelijk ongebruikt stallen van een caravan op het perceel

Locatie : Lekdijk 82

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum  22-3-2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.