Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

16 maart 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het realiseren van een dakopbouw en een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Locatie : Ferdinand Bolstraat 7

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 27 april 2021.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.