Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan, MER en ontwerpbesluiten dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

16 november 2022

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (afgekort: GS van Zuid-Holland) maken, op verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (afgekort: HHSK) en conform artikel 5.9 van de Waterwet, bekend dat het ontwerp-projectplan Waterwet, het Milieu Effect Rapport (afgekort: MER) en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten betreffende de dijkversterking KIJK vanaf 18 november 2022 voor een periode van zes weken ter inzage liggen. De versterking betreft 10,5 km dijk aan de oostzijde van de Hollandsche IJssel tussen Gouderak, Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Bij de derde Landelijke Rapportage Toetsing is gebleken dat de dijk langs de Hollandsche IJssel niet aan de wettelijke norm voor waterveiligheid voldoet. De dijk biedt op veel plekken onvoldoende stabiliteit en is ook niet hoog genoeg.

Voor de dijkversterking is door HHSK een ontwerp-projectplan Waterwet opgesteld. Tevens heeft HHSK een MER opgesteld ter onderbouwing van het voorkeursalternatief dat in het ontwerp-projectplan Waterwet is uitgewerkt.

Voor de uitvoering van het project zijn verder de volgende uitvoeringsbesluiten in ontwerp opgesteld:

  • een omgevingsvergunning door de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de activiteiten bouwen, uitvoeren van werken, weg aanleggen en veranderen en handelen in strijd met regels RO,
  • een omgevingsvergunning door de gemeente Krimpenerwaard voor de activiteiten bouwen, uitvoeren van werken, handelen in strijd met regels RO en kappen,
  • een ontheffing soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming door de Omgevingsdienst Haaglanden.

Als coördinerend bevoegd gezag op grond van de Waterwet zorgen GS van Zuid-Holland ervoor dat deze ontwerp-uitvoeringsbesluiten gelijktijdig met het MER en het ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage liggen. Het ontwerp-projectplan Waterwet, het MER, de ontwerp-uitvoeringsbesluiten en overige relevante stukken liggen van 18 november 2022 tot en met 29 december 2022 ter inzage.

De stukken kunnen digitaal worden geraadpleegd via www.hhsk.nl/plannenkijk

 Bekijk de hele kennisgeving op zoek.officielebekendmakingen.nl