Kennisgeving Ontwerpbeschikking IJsseltechniek

28 mei 2019

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben het voornemen de op 3 oktober 2006 aan IJsseltechniek B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Parallelweg 5, 2921 LE Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk in te trekken.

Het betreft een inrichting voor het repareren en onderhouden van schepen en scheepsinrichtingen (uitsluitend boven de waterlijn). De aanvraag betreft het intrekken van de voorschriften beschreven in hoofdstuk 11 met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage, vanwege de verwijdering van de kast met verfproducten en overige emballage, alsmede de voorschriften van hoofdstuk 12 met betrekking tot de opslag van (afgewerkte) olie, vanwege de beƫindiging van de opslag van gebruikte olie, de opslag van de olievoorraad en de opslag van oliehoudend afval.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via inf Kennisgeving beschikking maatwerk