Kennisgeving meldingen acitiviteitenbesluit

26 februari 2019

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Groot- en detailhandel

  • Parallelweg 10, 2921 LE, Krimpen aan den IJssel, PK Olie B.V. (951451)

 Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.