Kennisgeving concept-saneringsprogramma Lekdijk en de Slikslootstraat, Krimpen aan den IJssel

16 februari 2021

In de gemeente Krimpen aan den IJssel liggen diverse saneringswoningen. Volgens de Wet geluidhinder zijn dat woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden. Een deel van woningen komt mogelijk in aanmerking voor maatregelen om de geluidbelasting in de woning te verminderen. Het is de taak van de gemeente om hiervoor saneringsprogramma’s vast te stellen. Het concept-saneringsprogramma dat nu ter inzage wordt gelegd bevat de volgende adressen:

Saneringsprogramma

Adressen

Lekdijk

45, 73, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212a, 214, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250

Slikslootstraat

4

Het saneringsprogramma beschrijft de maatregelen die worden getroffen om de geluidbelasting te verminderen. Op basis van het definitieve saneringsprogramma stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidbelasting vast voor bovengenoemde woningen.

Nadat de geluidbelasting is vastgesteld zal een onderzoek uitgevoerd worden om te bezien of de geluidsbelasting binnen de woning niet boven de norm is. In dat geval worden gevelmaatregelen (bijvoorbeeld dubbelglas, naad- en kierdichting, suskasten e.d.) getroffen op kosten van het Rijk.

Het concept-saneringsprogramma bestaat uit de volgende documenten:

-           UK/S formulier met bijlage (adressenlijst);

-           Akoestisch onderzoek.

De documenten zijn opgenomen onder ‘externe bijlagen’. De documenten liggen ook ter inzage op het Gemeentehuis aan het Raadhuisplein 2.

U heeft de komende zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen tegen het saneringsprogramma.

Reageren kan alleen als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u de bewoner of eigenaar bent van één van de genoemde woningen.

Uw reactie kunt u sturen aan:

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de heer S.J. Steenhart, postbus 843, 3100 AV, Schiedam.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer Steenhart (telefoon 010-2468049).