Kennisgeving beschikking

24 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de op 23 februari 2016 en 22 februari 2018 aan WD Trading B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Van der Giessenweg 8, 2921 LP Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Het betreft een inrichting voor het op-, overslaan, opbulken en sorteren van afvalstoffen met de nadruk op metaalschroot. De wijziging is een actualisatie van de voorschriften van de geldende omgevingsvergunningen waarmee de minimumstandaard voor afvalstoffen wordt gewaarborgd, naar aanleiding van het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 september 2019 tot en met 6 november 2019 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel.
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999103258.