Kennisgeving beschikking Storm Cleaning Service B.V. 1844471

7 februari 2023

Kennisgeving beschikking Storm Cleaning Service B.V. 1844471

Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Storm Cleaning Service B.V.
Locatie : Van Polanenweg 7, 2921 LT Krimpen aan den IJssel
Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen
Voor : Een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van afvalstoffen
Aanvraagdatum : 5 december 2022
Besluitdatum : 24 januari 2023
Bekendmaking : 27 januari 2023
Olo nummer : 7442635
Zaaknummer : 1844471

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 1844471 en het Olo nummer: 7442635