Kennisgeving beschikking maatwerk Koffie- en spijslokaal Jottem

28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend. Op 11 maart 2019 hebben wij een verzoek ontvangen van Koffie- en spijslokaal Jottem om vrijstelling voor het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool voor een vetafscheider en slibvangput voor de inrichting aan de De Korf 21, 2924 AH Krimpen aan den IJssel.

De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingplichtig). De activiteiten van Koffie- en spijslokaal Jottem vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om de vrijstelling voor het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool van 14 juni 2016 voor een vetafscheider en slibvangput, in te trekken.

Het besluit is op 21 mei 2019 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999116873.o@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999111619.