Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai ongewijzigd vastgesteld, gemeente Krimpen aan den IJssel

2 november 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de woningen, die in het bestemmingsplan Centrum-Zuid, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2021, zijn gelegen, op 26 oktober 2021 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Toelichting besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Het bestemmingsplan Centrum-Zuid maakt de nieuwbouw van maximaal 280 woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen worden gebouwd binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg, Boerhaavelaan en Raadhuisplein.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg en Boerhaavelaan van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal berekende geluidbelasting is 54 dB door verkeer op de C.G. Roosweg, 60 dB door verkeer op de Nieuwe Tiendweg en 57 dB door verkeer op de Boerhaavelaan.

Het onderzoek wijst uit dat geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze wegen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld.

Gelet op bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders besloten hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan Centrum-Zuid. Dit doen zij op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder.

Inzien vastgesteld besluit hogere grenswaarden

Het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 3 november 2021 als volgt in te zien:

op www.krimpenaandenijssel.nl/centrum-zuid onder het kopje documenten;

in het Publiekscentrum van het raadhuis; daar ligt een papieren versie van het besluit.

Rechtsbescherming

Beroep tegen het besluit hogere grenswaarden geluid

Vanaf 3 november 2021 kunt u gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Dit kan als u:een belanghebbende bent die op tijd een zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden voor geluid heeft ingediend;

  • een belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het ontwerp besluit hogere waarden voor geluid.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit hogere waarden voor geluid treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit hogere waarden voor geluid niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Omgevingsloket

Heeft u vragen over deze bekendmaking?  U kunt dan terecht bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Voor het maken van een afspraak of voor een mondelinge toelichting belt u naar team Omgevingsloket. Het team is bereiken via telefoonnummer 14 0180.