Besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en bestemmingsplan Meerkoetstraat ongewijzigd vastgesteld

19 maart 2019

 Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in de vergadering van 7 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Meerkoetstraat’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij het bestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Ook maken burgemeester en wethouders bekend, dat zij het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de woningen, die in dit bestemmingsplan zijn gelegen, op 22 januari 2019 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Toelichting vastgesteld bestemmingsplan Plangebied

Het plangebied ligt centraal in Krimpen aan den IJssel in de wijk Kortland, ten noorden van de Nieuwe Tiendweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door grondgebonden woningen aan de Meerkoetstraat. Ten oosten en westen van de locatie bevinden zich maatschappelijke en kantoorfuncties.

Inhoud vastgesteld bestemmingsplan

Woningbouwcorporatie QuaWonen is voornemens de locatie te gebruiken voor de realisatie van een appartementengebouw. De nieuwe appartementen bieden onder andere ruimte aan bewoners van het gebied Centrum‐Zuid, die in verband met de herontwikkeling van dat gebied dienen te verhuizen. In het geldende bestemmingsplan ‘Kortland’ is de locatie bestemd als ‘Maatschappelijk’, bedoeld voor openbare en maatschappelijke dienstverlening. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging naar een woonbestemming noodzakelijk. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien in een passende regeling voor de nieuwbouw.

Toelichting besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai

Inhoud besluit hogere grenswaarden

Het bestemmingsplan ‘Meerkoetstraat’ maakt de nieuwbouw van 40 woningen (geluidsgevoelige objecten) mogelijk. De woningen worden gebouwd binnen de geluidzones (Wet geluidhinder) van verkeer op de Nieuwe Tiendweg en de Burgemeester Aalberslaan.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Nieuwe Tiendweg op de gevels van deze nieuwe woningen hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt 57 dB vanwege het verkeer op deze straat. Het onderzoek wijst uit dat geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze weg terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan zal worden aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld.

Gelet op bovenstaande overwegingen hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder besloten hogere waarden (maximaal 57 dB) vast te stellen voor de geluidsbelasting vanwege de Nieuwe Tiendweg op de gevels van de nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan ’Meerkoetstraat’.

Inzien vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 21 maart als volgt in te zien: 

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het IDN-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0542.BPKLMeerkoetstraat‐va01;
  • op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl  / Wonen, bouwen en verhuizen / Nieuwbouwprojecten / Locatie appartementengebouw Meerkoetstraat / Documenten; (een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis).Inzien vastgesteld besluit hogere grenswaarden Het besluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 21 maart als volgt in te zien: 
  • op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl / Wonen, bouwen en verhuizen / Nieuwbouwprojecten / Locatie appartementengebouw Meerkoetstraat / Documenten; (een papieren versie ligt in het Publiekscentrum in het raadhuis).

Rechtsbescherming

Beroep tegen het bestemmingsplan Meerkoetstraat

Met ingang van 21 maart 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren heeft gebracht
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het ontwerp bestemmingsplan

Beroep tegen het besluit hogere grenswaarden geluid

Met ingang van 21 maart 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door.

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp besluit hogere waarden voor geluid heeft ingediend
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het ontwerp besluit hogere waarden voor geluid.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid treden in werking een dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treden het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie, dan kunt u terecht bij het Publiekscentrum van het raadhuis. Voor het maken van een afspraak of voor een mondelinge toelichting kunt u bellen naar afd. ruimte, tel. 140180.