Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)

24 januari 2023

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn per 24 januari 2023 uitgeschreven uit de BRP:

Naam en voorletter(s)          geboortedatum         adres

Spek, S.S. van der                 13-08-1991                 Tuinstraat 100, 2921 XL

Agzennay, H.                         00-00-1971                 Van der Hoopstraat 100, 2921 LD

Bacha, R.                               15-01-1978                 Tienkamp 20, 2924 VC

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.