Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

14 april 2020

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters             Geboortedatum               Uitgeschreven per

Vlist, van der D.                      09-03-1984                       24-12-2019

Hijloo, P.                                 06-03-1979                       03-03-2020

Borges Semedo, M.A.               20-09-1979                       03-03-2020

Soares Borges Baptista, ADF     12-07-1977                       03-03-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.