Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

26 augustus 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters           Geboortedatum                               Uitgeschreven per

Karel, S.A.                             06-10-1994                                        16-07-2019

Boukarhihi, M.                        25-11-1994                                        16-07-2019

Hoofdman, F.W.                      08-06-1957                                        16-07-2019

Welles, S.M.F.C.                      18-06-1994                                        16-07-2019

Valies, M.H.                            19-07-1976                                        16-07-2019

Rechards, S.L.C.                     18-06-2002                                        16-07-2019

Canpolat, C.                           02-07-1977                                        16-07-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.