Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

10 mei 2022

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters                        Geboortedatum                    Uitgeschreven per

 

Kępka P.Z.                                         19 oktober 1985                     12 april 2022

Sophia C.C.                                       5 maart 1993                          12 april 2022

Cichy P.E.                                          9 juni 1982                              12 april 2022

Valerius R.M.                                    2 januari 1998                        12 april 2022

nder C.V.                                         13 februari 2004                     29 maart 2022

Van den Bergh A.A.                           15 augustus 1987                  12 april 2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.