Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

12 oktober 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet heeft voldaan aan de verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters            Geboortedatum                     Uitgeschreven per

Hassell, R.F.                          29-01-1971                             17-08-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.