Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

13 juli 2021

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet heeft voldaan aan de verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters               Geboortedatum                      Uitgeschreven per

Özcan, V.                               03-06-1989                             15-06-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.