Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

16 maart 2021

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters                        Geboortedatum                    Uitgeschreven per

Chraou, M.                                         13-05-1970                             16-02-2021

Zimmerman, E.H.                              03-01-1981                             16-02-2021

Stoyle, D.G.                                       25-11-1976                             16-02-2021

Van der Linden, A.                             18-12-1967                             16-02-2021

Ameen, S.                                          12-02-1989                             16-02-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in