Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

30 april 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters           Geboortedatum                         Uitgeschreven per Van Beveren, P.S.M.          20-08-1988                                02-04-2019 Ouazizi, L.                        15-06-1988                                02-04-2019 Seintje, J.I.                       28-09-1996                               02-04-2019
Suero Peláez, R.A.             07-01-1987                               02-04-2019 Sierhuis, M.P.J.                  23-03-1984                              02-04-2019 Steegmans, F.H.                13-04-1952                              02-04-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.