Bekendmaking Wet Geluidhinder

19 januari 2021

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 16 december 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/236512, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen “IJsseldijk, Noorderstraat, Rotterdamseweg en Weteringsingel” te Krimpen aan den IJssel, gemeente Krimpen aan den IJssel, vanwege de wegen “C.G. Roosweg en de Noorderstraat”, mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen “C.G. Roosweg en de Noorderstraat”, op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen “C.G. Roosweg en de Noorderstraat”, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 19 januari 2021 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel. gedurende zes weken. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer S.J. Steenhart van de DCMR Milieudienst Rijnmond (telefoonnummer 010-2468049) en;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.