BEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

17 januari 2023

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 7 december 2022, kenmerk BSV/22/00310, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen “Burgemeester Aalberslaan, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en IJsseldijk” te Krimpen aan den IJssel, gemeente Krimpen aan den IJssel, vanwege de wegen “Burgemeester Aalberslaan, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en IJsseldijk”, mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen “Burgemeester Aalberslaan, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en IJsseldijk (deelrapport 2b)” , op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen “Burgemeester Aalberslaan, Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en IJsseldijk”, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 19 januari 2023          gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Krimpen aan den IJssel te Krimpen aan den IJssel. gedurende zes weken. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer S.J. Steenhart van de DCMR Milieudienst Rijnmond (telefoonnummer 010-2468049)  en;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.