APV verleend voor een evenementenvergunning en drankontheffing voor het Krimpen Festival op zaterdag 18 september 2021 op het Raadhuisplein

13 september 2021

De burgemeester heeft een evenementenvergunning en drankontheffing verleend aan: 

  • Krimpen Presents voor het Krimpen Festival op zaterdag 18 september op het Raadhuisplein.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning/toestemming is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.