Activiteitenbesluit milieubeheer New York Pizza (9999180288)

1 september 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend. Op 12 juni 2020 hebben wij een verzoek ontvangen van New York Pizza om vrijstelling voor het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool door een vetafscheider en slibvangput voor de inrichting aan De Korf 47, 2924 AH Krimpen aan den IJssel. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B-inrichting beschouwd (meldingsplichtig). De activiteiten van New York Pizza vallen geheel onder werkingssfeer van dit besluit.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool door een vetafscheider en slibvangput. Het besluit is op 27 augustus 2020 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999180288.