Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven (APV)

26 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelet op; Artikel 2.60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren van de Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2018.

Overweegt het volgende;

  • Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt veel hinder en overlast ondervonden van duiven;
  • De hinder en overlast bestaan uit: uitwerpselen, rustverstoring, op kozijnen,volksgezondheid; dakranden en balkons plaatsnemen van duiven, bedreiging van
  • Bij de gemeente zijn klachten binnengekomen van inwoners die stellen gezondheidsproblemen te ondervinden veroorzaakt door duiven uitwerpselen;
  • Inwoners klagen over vervuiling van buiten opgehangen wasgoed, balkons, tuinmeubilair en aanverwante zaken;

Het college besluit daarom:

Als gebied, waarbinnen het in de gemeente verboden is duiven te voederen, aan te wijzen: De bebouwde kom van de gemeente Krimpen aan den IJssel, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit besluit zal via de gemeente pagina van de IJssel-en Lekstreek worden gepubliceerd alsmede op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl en treedt in werking de dag na bekendmaking. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven. Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden