Aanwijzingsbesluit toezichthouders

5 november 2019

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel, maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op 22 oktober 2019 een aanwijzingsbesluit toezichthouders hebben vastgesteld. De aanwijzing als toezichthouder betreft zowel (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel als buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer en Stichting Zuid-Hollands Landschap.

Bevoegdheden en regelgevend kader

De met toezicht belaste (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer en Stichting Zuid-Hollands Landschap zijn toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en kunnen gebruik maken van de bevoegdheden zoals bepaald in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toezicht op specifieke wet- en regelgeving

De aanwijzing als toezichthouder van de (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel betreft het toezicht op de naleving van de volgende wetten en verordeningen:

Drank-  en Horecawet;
Algemene Plaatselijke Verordening;
Havenverordening;
Afvalstoffenverordening;
Marktverordening;
Wet op de Kansspelen;  
Wet Basisregistratie Personen.

De aanwijzing als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer en Stichting Zuid-Hollands Landschap betreft het toezicht op de naleving van de volgende verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening;
Afvalstoffenverordening.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.