Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020

19 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, gelezen het besluit van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond van 2 juli 2015 besloten.

gelet op:

  • artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  • overwegende dat:
  • het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel (het college) verantwoordelijk is voor beleid omtrent en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);
  • het college tevens gehouden is personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo;
  • ervoor is gekozen om het voornoemde toezicht regionaal te organiseren en te beleggen bij de GGD Rotterdam-Rijnmond;
  • dit toezicht feitelijk wordt uitgevoerd door de daartoe aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam;
  • het college van Krimpen aan den IJssel ook gebruik wenst te maken van regionaal georganiseerde toezicht;
  • het college van Krimpen aan den IJssel hiertoe voornoemde toezichthouders in dienst van de gemeente Rotterdam aanwijst om mede namens het college van Krimpen aan den IJssel toezicht te houden;

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020

Artikel 1         Definitie

In dit besluit wordt verstaan onder:

toezicht: het (houden van) toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

toezichthouder(s):

persoon, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2         Aanwijzing

Als toezichthouder wordt aangewezen:

  • de toezichthouders aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam bij ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Rotterdam 2019’, of bij een in plaats daarvan getreden opvolgend aanwijzingsbesluit.

Artikel 3         Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo Krimpen aan den IJssel 2020.

Artikel 4         Intrekking oud Aanwijzingsbesluit

Met inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit wordt het voorgaande aanwijzingsbesluit Wmo ingetrokken.

Artikel 5         Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld op 27 november 2020.