Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)

17 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel, maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op 10 januari 2023 het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) hebben vastgesteld. De aanwijzing als toezichthouder betreft (onbezoldigde) ambtenaren van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), ingezet voor de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Bevoegdheden en regelgevend kader

De met toezicht belaste ambtenaren van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) zijn toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en kunnen gebruik maken van de bevoegdheden zoals bepaald in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toezicht op specifieke wet- en regelgeving

De aanwijzing als toezichthouder van de ambtenaren Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) betreft het toezicht op de naleving van de volgende wetten en verordeningen:

 • Alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
 • De volgende verordeningen/wetten met de bijbehorende regels:
 • Algemene plaatselijk verordening Krimpen aan den IJssel;
 • Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), (later overgaand in  de Omgevingswet);
 • Wet basisregistratie personen;
 • Alcoholwet;
 • Wet op de kansspelen;
 • Huisvestingswet 2014;
 • Marktverordening Krimpen aan den IJssel;
 • Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden Krimpen aan den IJssel;
 • Havenverordening Krimpen aan den IJssel.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.