Aanwijzingsbesluit toezichthouders

19 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester  van de gemeente Krimpen aan den IJssel, maken bekend dat zij, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, op 12 mei 2020 een aanwijzingsbesluit toezichthouders hebben vastgesteld. De aanwijzing als toezichthouder betreft (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Bevoegdheden en regelgevend kader

De met toezicht belaste (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht en kunnen gebruik maken van de bevoegdheden zoals bepaald in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Toezicht op specifieke wet- en regelgeving

De aanwijzing als toezichthouder van de (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Krimpen aan den IJssel betreft het toezicht op de naleving van de volgende wetten en verordeningen:

 • Wet basisregistratie personen;
 • Drank- en Horecawet;
 • Huisvestingswet 2014;
 • Wet kinderopvang;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • Participatiewet;
 • Wet op de kansspelen;
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de daaruit volgende besluiten en lokale verordeningen;
 • Omgevingswet (reeds aangenomen, maar nog niet in werking getreden);
 • Winkeltijdenwet;
 • Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel;
 • Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel;
 • Marktverordening Krimpen aan den IJssel;
 • Havenverordening Krimpen aan den IJssel.

De toezichthouders is ook mandaat verleend tot het opleggen van een waarschuwing gebiedsverbod en een gebiedsverbod (wijkverbod) voor ten hoogste 72 uur als bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Beleidsregels Gebiedsontzegging (wijkverbod) Krimpen aan den IJssel.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.