Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere voertuigen 2022

23 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken het besluit bekend dat het verboden is om kampeermiddelen en andere voertuigen voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeerdoeleinden bestemde voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren in de bebouwde kom. Dit is besloten vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken. Gelet op het bepaalde in artikel 5:6 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel 2020.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan vanaf de dag na de bekendmaking daarvan binnen zes weken bezwaar worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam). Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet de indiener beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bekijk zoek.officielebekendmakingen.nl voor het hele en officiƫle besluit.