Aankomende vergaderingen gemeenteraad en commissies

13 september 2022 Afbeelding van het raadhuis

Informatieve commissie donderdag 15 september

Tijdens de informatieve commissie gaat het over de toekomstige inrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Het college licht de uitkomsten van de 2e beoordeling van de toekomstige inrichting toe. Daarna gaan de commissieleden in gesprek met het college over de brief van het college. Het college heeft een brief gestuurd aan de gemeenteraad over de evaluatie van de raadsvergadering van 7 juli.

Raadsvergadering op 22 september

Op donderdag 22 september is de raadsvergadering. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen die de afgelopen weken aan de orde zijn gekomen. Raadsleden debatteren over de voorstellen die bij de voorbereidende commissie zijn besproken. Daarnaast kunnen zij moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Of om amendementen om de geagendeerde voorstellen te wijzigen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen ook een verzoek doen om moties vreemd aan de orde van de toe te voegen. Dat zijn voorstellen om een uitspraak/verzoek te doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De raad verzoekt dit aan het college. Bij het vragenhalfuur actualiteit krijgen raadsleden gelegenheid om actuele vragen van spoedeisend belang te stellen.

Afscheid, toelating en benoeming

Op 22 september neemt de gemeenteraad afscheid van oud-raadslid Wilma Lingen en oud-burgerraadslid Rines de Graaff. Ook neemt de raad een besluit over de toelating van Edmée Bartelse als nieuw raadslid voor Stem van Krimpen. En Robin Ponne als nieuw burgerraadslid voor de ChristenUnie-fractie. Tot slot besluit de raad over toelating Karin van Cappellen als nieuw burgerraadslid voor de CDA-fractie.

Raadsvoorstellen

De volgende raadsvoorstellen liggen in de raadsvergadering voor ter besluitvorming:

  • Benoemen leden vertrouwenscommissie (klankbordgesprek burgemeester)
  • Wegsleepverordening 2022
  • Begrotingswijziging september 2022
  • Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023-2027

Meekijken en spreekrecht

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen. De vergaderingen starten om 20.00 uur en vinden plaats in het Raadhuis. De vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad via krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht. Dit kan bij de commissie- en raadsvergadering. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Stuur een e-mail naar: griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel via 14 0180. Als alternatief voor het inspreken ter vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie.